Welcome To Our Qammaq - Susan Avingaq and Deborah Qaunaq, Qimmisuk

Susan Avingaq welcomes back Deborah/Dephora Qaunaq back to the qammaq today. Susan and Deborah talk about Qimmisuk (dog skin), seal skin, and caribou leg hide. They talk about the types of mittens and kamiks that can be made from those materials. LIVE from Igloolik on January 18th, 2023.

ᓱᓴᓐ ᐊᕕᖓᖅ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᔪᖅ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᐴᕋ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᖃᕐᒪᕐᒧ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᒥ. ᓱᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᐴᕋ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑑᒃ ᕿᒻᑎᓱᒃ,ᕿᓯᒃ, ᐊᖅᒪᓗ ᑐᒃᑑᑉ ᐊᒥᖓ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖢᑏᒃᓗ ᐊᔾᔭᒌᖏᑦᑐᐃ ᐳᐊᓗᐃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒦᒃ ᓴᓇᔭᐅᓲᑦ. ᓴᕿᔮᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᔮᓄᐊᕆ 18, 2023.